83/137/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1983 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 78/636/ΕΟΚ περί δημιουργίας Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη