Γραπτή ερώτηση αριθ. 1105/89 του κ. Pol Marck προς την Επιτροπή Θέμα: Υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων