Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2574/87 της Επιτροπής της 27ης Αυγούστου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως