Κανονισμός (EOK) αριθ. 2477/82 τής Επιτροπής τής 9ης Σεπτεμβρίου 1982 περί τού καθεστώτος εισαγωγών στό Ηνωμένο Βασίλειο καί στήν Ιρλανδία αντιστοίχως ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Κορέας