Γραπτή ερώτηση αριθ. 1372/85 του Λόρδου Ο' Hagan προς την Επιτροπή Θέμα: Προστασία των αγρίων πτηνών