Κανονισμός (EOK) αριθ. 1441/82 τής Επιτροπής τής 8ης Ιουνίου 1982 περί καθορισμού τών τιμών αναγωγής τών τοματών μέχρι τό τέλος τής περιόδου εμπορίας 1982