Γραπτή ερώτηση αριθ. 1266/86 της κ. Sylvie Le Roux προς την Επιτροπή Θέμα: Κοινές δράσεις για την αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα