Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1983 περί καθορισμού της ελάχιστης τιμής πωλήσεως αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον 43ο ειδικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς διαγωνισμού που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 368/77