Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 936/88 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1988 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1787/87 για την έναρξη, για ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένες ποιότητες, της αγοράς στην παρέμβαση και για καθορισμό των τιμών αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος