Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που καθορίζει τα ειδικά μέτρα για τη χορήγηση της ενισχύσεως στην παραγωγή του βάμβακος στην Ισπανία κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Αυγούστου 1986