Γραπτή ερώτηση αριθ. 506/84 του κ. Karl von Wogau προς την Επιτροπή Θέμα: Δυσκολίες στα ταξίδια με λεωφορεία εντός της Γαλλίας