Κρατικές ενισχύσεις (Ιταλική Δημοκρατία) (άρθρα 92 έως 94 τής συνθήκης περί ιδρύσεως τί|ς Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος) — Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους, άλλους άπό τά Κράτη μέλη, σύμφωνα μέ τό άρθρο 93 παράγραφος 2 τής συνθήκης ΕΟΚ καί μέ τό νόμο αριθ. 423/81 τής ιταλικής κυβερνήσεως περί μέτρων γιά τή γεωργία