Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3849/88 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1988 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3102/88 και ορίζει σε 365 000 τόνους τη διαρκή δημοπρασία για τη μεταπώληση μαλακού σίτου που έχει στη διάθεσή του ο οργανισμός παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου