Κρατικές ενισχύσεις (Άρθρα 92 έως 94 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ) — Ανακοίνωση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας προς τους ενδιαφερομένους εκτός των κρατών μελών και που αφορά σχέδιο της ολλανδικής κυβερνήσεως να χορηγήσει ενίσχυση υπέρ επενδύσεων σε διυλιστήριο στο Rotterdam