Σύμφωνη γνώμη αριθ. 32/84 του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ, σχετικά με το σχέδιο απόφασης για την τρίτη τροποποίηση της απόφασης αριθ. 3717/83/ΕΚΑΧ σχετικά με την καθιέρωση για τις επιχειρήσεις σιδήρου και χάλυβα και τους εμπόρους χάλυβα πιστοποιητικού παραγωγής και συνοδευτικού εγγράφου για τις παραδόσεις ορισμένων προϊόντων ( 84/C325/04 )