Γραπτή ερώτηση αριθ. 237/86 του κ. James Provan προς την Επιτροπή Θέμα: Διαδικασίες για την εναποθήκευση και τη διακίνηση χημικών ουσιών