Γραπτή ερώτηση αριθ. 54/81 του κ. Megahy προς την Επιτροπή Θέμα: Επαγγελματική ασφάλιση των νομικών συμβούλων (Solicitors) στην Αγγλία και την Ουαλλία