Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2157/88 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1988 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη