Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1808/85 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1985 για τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 282/67/ΕΟΚ περί των λεπτομερειών παρέμβασης για τους ελαιούχους σπόρους