Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1982 περί καθορισμού της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου στα πλαίσια της δημοπρασίας πού αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/82