Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2768/87 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση