Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3516/87 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη