Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/89 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας για την τροποποίηση του παραρτήματος II του πρωτοκόλλου της συμφωνίας περί του εμπορίου βιομηχανικών προϊόντων