Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 878/87 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως