Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3804/86 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με τις προσφορές που υποβάλλονται για τον έβδομο διαγωνισμό που πραγματοποιείται στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1812/86