Γραπτή ερώτηση αριθ. 1952/81 του κ. Couste προς την Επιτροπή Θέμα: Πολιτική της Κοινότητας και των Κρατών μελών για τα άτομα της τρίτης ήλικίας