Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 842/86 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 1986 περί πωλήσεως δι' ειδικής δημοπρασίας βοείων αποστεωμένων κρεάτων τα οποία κατέχουν ορισμένοι οργανισμοί παρεμβάσεως