Γραπτή ερώτηση αριθ. 2221/86 του κ. Alman Metten προς την Επιτροπή Θέμα: Πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο νοτιοαφρικανικό στρατό