Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2426/84 της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 1984 περί της παραδόσεως μαλακού σίτου στη Δημοκρατία της Κένυα βάσει της επισιτιστικής βοήθειας (ΕΕ αριθ. L 227 της 24.8.1984)