Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3177/87 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1987 που τροποποιεί τους ειδικούς γεωργικούς συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στον τομέα του ρυζιού