Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3237/89 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 1989 που τροποποιεί τους ειδικούς γεωργικούς συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στον τομέα του ρυζιού