Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1055/83 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1983 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος