Κρατικές ενισχύσεις (Ιταλία — Σικελία) ("Αρθρα 92 έως 94 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας). Ανακοίνωση πού απευθύνεται, σύμφωνα με τό άρθρο 93 παράγραφος 2 τής συνθήκης ΕΟΚ, προς τους άλλους ενδιαφερομένους έκτος άπό τά Κράτη μέλη καί ή οποία είναι σχετική μέ τόν νόμο πού ισχύει στην περιοχή τής Σικελίας «περί των μέτρων υπέρ των παραγωγικών τομέων τής γεωργίας» αριθ. 97/81