81/157/ΕΟΚ: Απόφαση τής Επιτροπής τής 19ης Φεβρουαρίου 1981 περί εξουσιοδοτήσεως τής Γαλλικής Δημοκρατίας νά αποκλείσει από τήν κοινοτική μεταχείριση τά νήματα εκ βάμβακος μή συσκευασμένα γιά τή λιανική πώληση καταγόμενα από τό Πακιστάν (Το κείμενο στην γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)