Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου που αποτελεί γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση της Επιτροπής προσ το Συμβούλιο σχετικά με κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2997/87 για τον καθορισμό στον τομέα του λυκίσκου του ποσού της ενίσχυσης στους παραγωγούς για την εσοδεία 1986 και που προβλέπει μέτρα υπέρ ορισμένων περιοχών παραγωγής