Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1043/83 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1983 περί καθορισμού του ποσού ενισχύσεως για τα μπιζέλια, τα κουκιά και τα φούλια που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές