Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1983 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρι&. C 205 της Ι ης Αυγούστου 1987)