Γραπτή ερώτηση αριθ. 1155/82 του κ. Jens-Peter Bonde προς το Συμβούλιο Θέμα: Μεταβίβαση δασμού στα προϊόντα ΕΚΑΧ