Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2135/85 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1985 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος