Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2661/84 της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1984 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την πέμπτη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κύριας διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2382/84