Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1520/85 του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 1985 περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχειρίσεως κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων οίνων Xeres, της κλάσεως ex 22.05 του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Ισπανίας (1985/86)