Προκήρυξη πρόσκλησης σε διαγωνισμό για την πώληση χοιρείου κρέατος αποθηκευμένου από το βελγικό οργανισμό παρεμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2858/85