Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 28ης Ιουνίου 1989 επί της υποθέσεως 164/88 (αίτηση του Tribunal de Grande Instance του Παρισιού για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Ministere Public κατά J.-P. Μ. Rispal και λοιπών (Κοινό δασμολόγιο — Μαγικοί κύβοι