Διορθωτικό στις ανακοινώσεις της Επιτροπής βάσει του άρθρου 115 της συνθήκης ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. C 140 της 8. 6. 1985)