Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1786/87 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος