Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2553/83 της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 1983 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για τις ζελατίνες και τα παράγωγα αυτών της διακρίσεως 35.03 ex Β του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Βραζιλίας, δικαιούχου των προβλεπομένων από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3377/82 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων