Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1575/84 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1984 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση