Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3288/80 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1980 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1826/69 «περί καθορισμού της μορφής των αδειών διελεύσεως που χορηγούνται στα μέλη και τους υπαλλήλους των οργάνων»