Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3668/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 περί ολικής ή μερικής αναστολής των δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα προϊόντα των κεφαλαίων 1 έως 24 του κοινού δασμολογίου, καταγωγής Μάλτας (1986)