Γραπτή ερώτηση αριθ. 896/84 του κ. Alain Carignon προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θέμα: Αναγκαιότητα εσπευσμένης και άμεσης κύρωσης της σύμβασης της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις από τα διάφορα κράτη μέλη